ÇÖZÜM DERGİSİ YAY. TİC. LTD. ŞTİ. olarak Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası ("Gizlilik ve Güvenlik Politikası"), bu verilerin gizliliği ve güvenliğini nasıl sağladığımızı anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Çözüm veri güvenliği ve gizliliğine önem vermektedir. Bu nedenle, Gizlilik Politikamızı dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz.

ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Unvanı ile (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.  Bu bilinçle, Kurumumuz bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca Karşıyaka Mah. Gümüşdere Cad. (Kurşunlu Cad.) 403 Sokak No:10 Keçiören / ANKARA adresinde faaliyet gösteren ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Unvanı ile faaliyetlerini yürüten veri Sorumlusudur.

2.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz

ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından; Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İstihdam süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında sadece ihtiyaç duyulması halinde, ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ haricinde başkaca üçüncü kişilere aktarılmadan sadece ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesindeki İnsan Kaynakları Birim çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; CV’nizde/İş başvurularınızda yer alabilecek ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma prensiplerimize ve ekibimize uyumunuzun tespiti amacıyla kişilik tespiti değerlendirmeleriniz, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, buraya tıklayarak temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Karşıyaka Mah. Gümüşdere Cad. (Kurşunlu Cad.) 403 Sokak No:10 Keçiören / ANKARA” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra mail adresinizi veya KEP Adresinizi, ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin veri kayıt sisteminde hâlihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak [ik@cozumeigitimkurumlari.com] adresine iletebilirsiniz. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bu kapsamdaki taleplere elektronik posta yolu veya yazılı olarak cevap verecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi veya gönderim ücreti oluşması halinde şirket tarafından talep edilebilecek ücret maliyet olarak yansıtılacaktır.

 

ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ